Medlemsbetingelser

1. Medlemskap

1.1 Medlemskap i Norwegian Reward etableres mellom Norwegian Air Shuttle ASA, org nr 965 920 358, Postboks 115, 1330 Fornebu (“flyselskapet Norwegian”) og det enkelte medlem (”medlemmet”). Medlemskap i fordelsprogrammet Norwegian Reward er personlig og etableres (i) ved registrering av egen profil hos flyselskapet Norwegian (ii) på Norwegian Rewards hjemmesider eller (iii) ved inngåelse av avtale med en Reward Partner. At medlemskapet er personlig innebærer at kun det registrerte medlemmet har anledning til å benytte det. For personer under 18 år kreves foresattes samtykke.

1.2 Medlemskap i Norwegian Reward innvilges kun én person per medlemsnummer og bare fysiske personer kan bli medlem. Medlemskap registreres i medlemmets fulle navn med den adresse, privatadresse eller firmaadresse medlemmet oppgir.

1.3 Brudd på disse medlemsvilkårene eller misbruk av medlemskap kan lede til at medlemskapet bringes til opphør med umiddelbar virkning. Ved et slikt opphør vil alle opptjente CashPoints bli slettet. Mistanke om straffbare brudd på disse medlemsvilkårene, eller annet straffbart forhold begått av et medlem i kraft av å være medlem i Norwegian Reward, kan bli anmeldt til myndighetene.

2. Fordelsprogrammet

2.1 Norwegian Reward er et kostnadsfritt fordelsprogram hvor medlemmene gis anledning til å opptjene CashPoints og andre fordeler (”Rewards”) ved kjøp av varer og tjenester fra flyselskapet Norwegian og fra andre tilbydere av varer og tjenester som er tilknyttet Norwegian Reward (”Reward Partnere”).

2.2 Norwegian Reward vil kontinuerlig søke å utvide omfanget av varer og tjenester som gir opptjening av CashPoints og Rewards ved å knytte opp nye Reward Partnere til fordelsprogrammet. Medlemmene vil gjennom periodiske informasjonsskriv fra Norwegian Reward bli orientert om aktuelle opptjeningsmuligheter og tilbud hos flyselskapet Norwegian og andre Reward Partnere. En oversikt over opptjeningsmuligheter og tilbud vil også kunne finnes på norwegianreward.com.

3. Opptjening av CashPoints og Rewards

3.1 CashPoints og Rewards opptjenes ved kjøp som medlemmet foretar av varer og tjenester fra flyselskapet Norwegian og Reward Partnere etter de til enhver tid gjeldende opptjeningssatser og betingelser kunngjort av flyselskapet Norwegian og Reward Partnere.

3.1.1 Opptjening av CashPoints på Norwegians flyreiser er basert på nettoprisen av flybilletten. Nettopris er eks. skatter og avgifter. CashPoints-opptjening på flybilletter er personlig, så du tjener kun på dine egne reiser. Gjelder ikke på gruppereiser.

For flybilletter kjøpt før 15. april 2018, gjelder følgende CashPoints-opptjening: 

  • 2 % CashPoints på alle LowFare-billetter
  • 20 % CashPoints på alle Flex-billetter

For flybilletter kjøpt fra og med 15. april 2018, gjelder følgende CashPoints-opptjening: 

  • 2 % CashPoints på alle LowFare-billetter
  • 10 % CashPoints på alle Flex-billetter

Betaler du med Norwegian-kortet tjener du: 

  • 5 % CashPoints på alle LowFare-billetter
  • 20 % CashPoints på alle Flex-billetter

Antall opptjente CashPoints kan øke ytterligere med opptil 10 % om du du har CashPoint-boost Rewards. Maksimal opptjening er 20 % CashPoints på en flybillett. 

3.2 Ved kjøp av varer og tjenester opptjenes CashPoints og Rewards så snart betalingstransaksjon for det aktuelle kjøp er ugjenkallelig gjennomført. Dersom betaling for en vare eller tjeneste (herunder reiser) blir refundert eller omgjort, vil opptjente CashPoints og/eller Rewards bli tilbakeført.

3.3 Ved kjøp av varer og tjenester kan opptjening av CashPoints og Rewards bare registreres hvor betalingstransaksjonen skjer elektronisk. For at opptjening og registrering av CashPoints skal kunne skje må derfor den aktuelle betalingsmåten, enten betaling skjer ved bruk av kreditt-/debetkort, telefon eller på annen godkjent måte, være registrert og knyttet opp mot din brukerprofil i Norwegian Reward og være registrert hos den aktuelle Reward Partner.

3.4 Ved kjøp hos flyselskapet Norwegian registreres opptjening av CashPoints og Rewards på alle kjøp, uavhengig av betalingsmåte, så lenge du er koblet opp mot din brukerprofil (pålogget) når kjøpet foretas.

3.5 Etterregistrering av kjøp som medlemmet foretar av varer og tjenester fra flyselskapet Norwegian og Reward Partnere kan være mulig. Tilgjengeligheten for etterregistrering og de til enhver tid gjeldende betingelsene er kunngjort av flyselskapet Norwegian og Reward Partnere. Prosessen for etterregistrering er en søknad fra medlemmet til flyselskapet Norwegian eller den aktuelle Reward Partner. Flyselskapet Norwegian og Reward partnere står fritt til å bestemme og endre reglene for innvilgelse samt å kunne behandle enhver søknad om etterregistrering uten å måtte begrunne avgjørelsen som blir tatt.

3.6 Opptjente CashPoints vil være tilgjengelig for bruk når transaksjonsdata eller informasjon om poengopptjening er overført fra Reward Parter til flyselskapet Norwegian. Det kan være betydelig variasjon i når transaksjonsdata vil blir overført. Detaljer om hvor lang tid dette normalt tar for hver Reward Partner er tilgjengelig på norwegianreward.com. Det tar normalt 1 virkedag fra transaksjonsdata er mottatt av flyselskapet Norwegian til CashPoints er tilgjengelig for bruk. Dersom registrering ikke skjer, uansett grunn, skal alle henvendelser og krav om manglende registrering skje til den Reward Partner hvor kjøpet er foretatt. Flyselskapet Norwegian fraskriver seg ethvert ansvar for manglende registrering av CashPoints hos Reward Partnere.

3.7 Ubenyttede CashPoints bortfaller og slettes 24 måneder etter utløpet av det kalenderår hvor opptjening skjer. Det vil si at CashPoints må benyttes enten i opptjeningsåret eller i løpet av de to påfølgende årene.

3.8 Krav til aktivitet eller kjøp for opptjening av Rewards vil variere. Gjeldende vilkår for å få tilgang til Rewards publiseres på norwegianreward.com. Opptjening av Rewards skjer etter til enhver tid publisert informasjon på norwegianreward.com. 

3.9 Rewards vil ha ulik gyldighet, vilkår for hver enkelt Reward publiseres på norwegianreward.com

4. Uttak av CashPoints og Rewards

4.1 Uttak av CashPoints skjer ved at registrert saldo benyttes som hel eller delvis betaling for varer og tjenester levert av flyselskapet Norwegian, herunder flyreiser (innland og utland), ekstra bagasje, setereservasjon m.v. CashPoints kan også benyttes som hel eller delvis betaling for varer og tjenester levert av en Reward Partner i den grad den aktuelle partner tilbyr dette.

CashPoints kan kun benyttes ved elektroniske transaksjoner hos flyselskapet Norwegian, eventuelt hos en Reward Partner. CashPoints kan ikke benyttes ved bestilling gjennom for eksempel reisebyrå eller andre salgskanaler. CashPoints kan ikke utbetales i kontanter.

Medlemmet kan kun benytte aktiverte Rewards ved elektroniske transaksjoner i innlogget miljø hos flyselskapet Norwegian, eventuelt hos en Reward Partner. Bruk av Rewards er kun tillatt av medlemmet som har opptjent Rewarden. Verdien av en Reward kan ikke utbetales i kontanter eller selges. 

4.2 Det gjelder ingen særlige vilkår eller begrensninger knyttet til reiser, varer eller tjenester som er betalt med CashPoints eller hvor rewards er benyttet for kjøp. De generelle regler som gjelder for det aktuelle kjøp (herunder billettype) gjelder tilsvarende for reiser betalt helt eller delvis med CashPoints.

4.3 Medlemmet er selv ansvarlig for å undersøke skattemessige implikasjoner knyttet til bruken av Norwegian Reward og CashPoints, for eksempel hvor CashPoints er opptjent på tjenestereiser betalt av arbeidsgiver. Norwegian har ikke ansvar i forhold til skatter og skatteforpliktelser pålagt medlemmet i tilknytning til opptjening eller uttak av CashPoints og/eller Rewards.

5. Behandling av personopplysninger mv.

5.1 Flyselskapet Norwegian er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til Norwegian Reward. Medlemmet samtykker til at de personopplysningene som oppgis ved opprettelse av profil i Norwegian Reward registreres og behandles av flyselskapet Norwegian. Videre samtykker medlemmet i at relevante transaksjonsdata i tilknytning til kjøp hos flyselskapet Norwegian eller Reward Partnere, hva enten kjøpet skjer ved kreditt-/debetkort, telefon eller på annen godkjent måte, registreres og lagres av flyselskapet Norwegian. All behandling av personopplysninger knyttet til Norwegian Reward skal skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser på området og i overensstemmelse med bestemmelsene i denne avtale.

5.2 De registrerte opplysningene vil bli benyttet til administrasjon av Norwegian Reward, herunder korrekt registrering av poengopptjening og for utsendelse av saldo, informasjons- og markedsføringsmateriell i forbindelse med Norwegian Reward-medlemskapet. Slik informasjon vil også kunne omfatte informasjon om opptjeningsmuligheter og tilbud fra Reward Partnere.

5.3 Registrerte opplysninger vil kunne deles med øvrige selskaper i Norwegian-konsernet eller Reward Partnere i den utstrekning det er nødvendig for å sikre registrering av opptjening av CashPoints ved kjøp av varer og tjenester fra den aktuelle Reward Partner. Flyselskapet Norwegian skal påse at tredjepart som mottar personopplysninger etter denne bestemmelsen forplikter seg til å behandle disse på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende regelverk og denne avtale.

5.4 Flyselskapet Norwegian kan på bakgrunn av sammenstilling og analyser av de registrerte opplysninger identifisere relevante tilbud og annen informasjon som kan være av interesse for medlemmet. Hensikten er å gi Medlemmet mest mulig relevant informasjon og tilbud.

5.5 Opplysningene vil bli behandlet i henhold til gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg, og kreve at eventuelle feil blir rettet. Du kan i tillegg reservere deg mot å få tilsendt informasjon på norwegianreward.com. Personopplysninger som er nødvendige for at Norwegian eller flyselskapet Norwegian skal kunne oppfylle en avtaleforpliktelse med medlemmet kan ikke kunne kreves slettet før alle slike forpliktelser er oppfylt eller bortfalt.

6. Tilbud og informasjon

6.1 Medlemmet samtykker til at flyselskapet Norwegian, øvrige selskaper i Norwegian-konsernet og Reward Partnere kan benytte opplysningene som Medlemmet oppgir i innmeldingsskjemaet samt kjøps- og uttaksinformasjon knyttet til Norwegian Reward for identifisering av relevante tilbud og informasjon.

6.2 Medlemmet samtykker til å motta informasjon og tilbud ved adressert post, e-post, SMS eller på annen tilsvarende måte om opptjeningsmuligheter og produkter/tjenester fra flyselskapet Norwegian, andre selskaper i Norwegian-konsernet eller fra Reward Partnere.

6.3 Medlemmet kan reservere seg mot markedsføring ved å administrere samtykker under "min konto" på norwegianreward.com.

7. Generelle bestemmelser

7.1 Norwegian har når som helst, og senest med én måneds varsel, rett til å endre gjeldende medlemsvilkår, inklusive regler om opptjening og uttak av CashPoints og Rewards, også med virkning for allerede opptjente CashPoints og Rewards, samt å kansellere programmet. Medlemmet informeres om dette via e-post. Opplysninger om endringer kan også fås ved henvendelse til flyselskapet Norwegian.

7.2 Norwegian har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser overfor medlemmene til et annet rettssubjekt (selskap), f.eks. i forbindelse med en omlegging av programmet eller en selskapsmessig reorganisering.

7.3 Medlemmet samtykker i at all kommunikasjon som vedrører Norwegian Reward, herunder endring av vilkår, kan skje elektronisk.

7.4 Flyselskapet Norwegian fraskriver seg ethvert ansvar som følge av feil ved datasystemer eller annet hos Reward partnere eller underleverandører, som hindrer eller vanskeliggjør opptjening eller uttak av CashPoints. Dette gjelder uavhengig av om feilen ligger hos flyselskapet Norwegian, Reward Partnere eller hos noen av deres underleverandører.

7.5 Medlemmet skal behandle innloggingsdata (passord og brukernavn) konfidensielt og står ansvarlig for at ikke tredjepart får tilgang til medlemmets innloggingsdata. Flyselskapet Norwegian påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med stjålet, misbrukt eller uberettiget tilegnede innloggingsdetaljer.

7.6 Skulle det oppstå en situasjon som skulle gjøre det umulig eller uforholdsmessig tyngende å oppfylle forpliktelsene overfor medlemmet og dette skyldes forhold utenfor flyselskapet Norwegians kontroll opphører Norwegians forpliktelser så lenge situasjonen vedvarer.

8. Tvister

8.1 Ved eventuelle tvister om regler for Norwegian Reward gjelder norsk rett. Tvister avgjøres ved norske domstoler.